Обіжний лист ч. 1 (81)

Христос Воскрес!

Дня 20-го травня 1981 року

До всіх
Відділів і Делеґатур Українського Патріярхального Т-ва

І. На першому пленарному засіданні нововибраної Крайової Управи, що відбулося 16-го травня 1981 року в Дітройті, поодинокі функції розподілено, як подано у попередньому числі.

ІІ. Обмірковано підготову святочного відзначення 90-ліття Блаженнішого Патріярха Йосифа, яке припадає 17-го лютого 1982 року. Відділи повинні вже тепер заплянувати й вирішити, як найкраще відзначити цей ювілей у даній місцевості. Крайова Управа разом з УПСО вже видала відповідні жетони із стяжками; плянує ще видати відповідну публікацію.

ІІІ. На засіданні обмірковано ще такі справи:

а) Організаційні: Вирішено, що голова, організаційний референт або інший відпоручник КУ відвідає восени кожний Відділ, можливо, з відповідним рефератом, а при тому нав’язати ближчий контакт з управами відділів та обговорити з ними патріярхальні справи. Окремий обіжний лист докладніше з’ясує ці справи.

б) Фінансові: Окремий обіжний лист до відділів з’ясує фінансові зобов’язання.

в) Видавничі: Вирішено видати публікацію про патріярший рух, переклади важніших документів Берестейської Унії і працю, присвячену 90-літтю Патріярха Йосифа.

г) Співпраця з корпорацією «Свята Софія»: Щоб посилити збірку на Патріярший Фонд, кожний Відділ повинен мати в своїй Управі окремого референта, завданням якого було б займатися та координувати збіркою на Патріярший Фонд на терені діяльности. Справами Патріяршого Фонду при КУ займається пані Оксана Бережницька. Відділи зобов’язані переслати до Крайової Управи інформаційні звідомлення про збірку на Патріярший Фонд у їх місцевостях.

ґ) Молодь і англомовні парафіяни: Щоб зацікавити патріярхальними справами і взагалі нашою Церквою молодше покоління та англомовних українців-католиків, створено при КУ окрему референтуру для тих справ. Її очолює п-на Ірина Ясінська. Будемо вдячні за всяку допомогу, думки та співпрацю з названою референткою.

IV. Окремо обговорено ідеологічну сторінку діяльности УПТ-ва. Вона включає такі елементи:

1. Дальша праця для поширення і закріплення патріярхальної ідеї серед української спільноти по думці й лінії Блаженнішого Патріярха Йосифа. Зокрема допомога ієрархії домогтися визнання українського патріярхату Апостольською Столицею.

2. Активна участь членів Т-ва в житті своєї парафії, тісна співпраця з парохами та допомога йому (їм) в душпастирській праці.

3. Відбування спільних релігійних практик у наміренні помісної УКЦ.

Українське Патріярхальне Т-во є не тільки громадською, але й церковно-релігійною організацією, тому повищі справи повинні бути в центрі уваги Відділів Т-ва.

V. Прохаємо обговорити наведені в цим листі справи на засіданні Управи Вашого Відділу та виробити конкретний плян праці на найближче майбутнє. При тому підкреслюємо таке: Крайова Управа дає тільки загальні напрямні для діяльности Відділів. Управи Відділів повинні випрацювати свої конкретні й можливі до здійснення льокальні пляни й повновартісно діяти на місцях. Одночасно пригадуємо, що до Крайової Управи належить зв’язок з нашою Ієрархією та центральними організаціями, а до поодиноких Відділів — зв’язок з місцевим душпастирем(рями) та громадськими і релігійними організаціями.

Бажаємо повних успіхів у праці й остаємося з християнським привітом.

За Крайову Управу:
Д-р Богдан І. Лончина, голова
Василь Папіж, секретар кор.