Повідомлення

Українське Патріярхальне Світове Об’єднання за Єдність Церкви і Народу (УПСО), повідомляє своїх членів, що

III ЗАГАЛЬНИЙ З’ЇЗД ДЕЛЕГАТІВ УПСО (Загальні Збори)

відбудеться в суботу дня 15 вересня 1979 р. в ЛОНДОНІ, столиці Великобританії, в приміщеннях Філії Українського Католицького Університету (УКУ), якого адреса є:

Ukrainian Religious Society of St. Sophia 79, Holland Park, LONDON W11 3SH, England Президія намічує слідуючий порядок нарад:

1. Відкриття З’їзду: молитва і привітальне слово голови УПСО.

2. Вибір Ділової Президії (голова, заступник і 2 секретарі) та вибір Почесної Президії.

3. Схвалення порядку нарад.

4. Привіти (устні і письмові)

5. Вибір Комісій а) Верифікаційної, б) Номінаційної, в) Резолюційної

6. Відчитання і прийняття протоколу II Загального З’їзду з 4 серпня 1976 р.

7. Звідомлення з діяльности:а) Головної Ради УПСО (голова, заст. голови, секретар, фін. реф. (та ред. журналу «Патріярхат», б) Короткі звідомлення з праці членів УПСО (Крайових Т-в, Рад чи Об’єднань)?

8. Звідомлення Контрольної Комісії і внесок на уділення абсолюторії уступаючій Головній Раді та всім керівним органам Т-ва.

9. Звідомлення Товариського суду.

Перерва

10. Дискусія над звідомленнями.

11. Уділення абсолюторії уступ. Гол. Раді та всім керівним органам Т-ва.

12. Звідомлення Номінаційної Комісії та вибір Гол. Ради, контр. Комісії та Товар. Суду на слідуючу трирічну каденцію (на pp. 1979-1982).

13. Схвалення бюджету УПСО та членської вкладки до УПСО на три роки.

14. Пропозиції напрямних праці на найближчий час.

15. Звідомлення Резолюційної Комісії та схвалення резолюцій.

16. Різне.

17. Закриття III З’їзду Делеґатів УПСО молитвою.

ЗАВВАГА: Всі звідомлення проситься передати на письмі секретарям З’їзду.

ПРЕЗИДІЯ УПСО

Примітки:

В III З’їзді Делеґатів УПСО беруть участь:

а) Делегати від членів УПСО: Патріярхальних Товариств, Рад чи Комітетів, представників Крайових Мирянських І Церковно-релігійних та Братських Організацій, делегати мають рішальний голос. їх вибір відбудеться за ключем, що їх прийняв II З’їзд Делеґатів, що відбувся у Філядельфії, 4-го серпня 1976 р. В цій справі Президія УПСО вишле своїм членам додаткові вияснення.

б) Організації, які не є членами УПСО, мають тільки дорадчий голос,

в) Представники Крайових чи міжнародних Товариств, чи Організацій чисто громадського характеру можуть брати участь в З’їзді на правах гостей.

г) Делегати, які з різних причин не можуть взяти участи в З’їзді особисто, можуть передати свої повновласті іншим делегатам з тим застереженням, що один (1) делегат може мати найбільше три (3) голоси, включно зі своїм (арт. 14, точка «б» статуту).

ґ) Всі члени УПСО повинні вирівняти свої залеглі вкладки (або подати вияснення про фінансову неспроможність) та вислати їх до фінансового референта УПСО, д-р В. Бачинського або вислати на адресу:

Ukrainian Patriarchal World Federation Box 251 Pittsburgh, PA 15230

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Свіжий номер

2 (477) 2020 2-2020-internet-web